Chuyên mục: Báo cáo khảo sát

Báo cáo khảo sát năm 2016

Phân tích, thống kê các kết quả phản hồi của các bên liên quan

Thống kê phân tích hoạt động giảng viên tự đánh giá

Thống kê phân tích phản hồi của sinh viên về học phần

1. Thống kê các đánh giá theo các tiêu chí của các đơn vị

2. Phân bố các môn học của các đơn vị

Thống kê phân tích phản hồi của sinh viên về các hoạt động hỗ trợ

Thống kê phân tích phản hồi của Nhà tuyển dụng lao động về chất lượng đào tạo

Thống kê phân tích phản hồi của cựu người học về chất lượng đào tạo

Thống kê phân tích của học giả quốc tế về chất lượng đào tạo và nghiên cứu

Thống kê phân tích phản hồi của người học mới tốt nghiệp về CTĐT

Báo cáo khảo sát năm 2017

Phân tích, thống kê các kết quả phản hồi của các bên liên quan

Thống kê phân tích hoạt động giảng viên tự đánh giá

Thống kê phân tích phản hồi của sinh viên về học phần

1. Thống kê các đánh giá theo các tiêu chí của các đơn vị

2. Phân bố các môn học của các đơn vị

Thống kê phân tích phản hồi của sinh viên về các hoạt động hỗ trợ

Thống kê phân tích phản hồi của Nhà tuyển dụng lao động về chất lượng đào tạo

Thống kê phân tích phản hồi của cựu người học về chất lượng đào tạo

Thống kê phân tích của học giả quốc tế về chất lượng đào tạo và nghiên cứu

Thống kê phân tích phản hồi của người học mới tốt nghiệp về CTĐT

Báo cáo khảo sát năm 2018

Phân tích, thống kê các kết quả phản hồi của các bên liên quan

Thống kê phân tích hoạt động giảng viên tự đánh giá

Thống kê phân tích phản hồi của sinh viên về học phần

1. Thống kê các đánh giá theo các tiêu chí của các đơn vị

2. Phân bố các môn học của các đơn vị

Thống kê phân tích phản hồi của sinh viên về các hoạt động hỗ trợ

Thống kê phân tích phản hồi của Nhà tuyển dụng lao động về chất lượng đào tạo

Thống kê phân tích phản hồi của cựu người học về chất lượng đào tạo

Thống kê phân tích của học giả quốc tế về chất lượng đào tạo và nghiên cứu

Thống kê phân tích phản hồi của người học mới tốt nghiệp về CTĐT