3 Công khai

Công khai thông tin của Trường ĐHCN, ĐHQGHN theo quy định của Bộ GD&ĐT


Năm học 2016 – 2017


Năm học 2017 – 2018


Năm học 2018 – 2019


Năm học 2019 – 2020


Năm học 2020 – 2021


Năm học 2021 – 2022

Sứ mệnh và tầm nhìn

Sứ mạng

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu phát triển và ứng dụng các lĩnh vực khoa học – công nghệ tiên tiến; tiên phong tiếp cận chuẩn mực giáo dục đại học khu vực và thế giới, đóng góp tích cực vào sự phát triển nền kinh tế và xã hội tri thức của đất nước.

Tầm nhìn

Phấn đấu đến năm 2035, Trường ĐHCN sẽ trở thành một trường đại học kỹ thuật công nghệ hàng đầu trong nước, nằm trong nhóm các trường đại học tiên tiến ở Châu Á; một trung tâm xuất sắc, đi đầu trong đào tạo tài năng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Giá trị cốt lõi và Khẩu hiệu hành động

 • Giá trị cốt lõi: “Đổi mới sáng tạo – Hợp tác – Chất lượng cao – Nhân văn”.
 • Khẩu hiệu hành động tiếng Việt: “Sáng tạo, Tiên phong, Chất lượng cao”.
 • Khẩu hiệu hành động tiếng Anh: “Creative Thinking for the Future”.

Triết lý giáo dục

 • Sáng tạo và vun đắp giá trị nhân văn của công nghệ.

Chiến lược phát triển của Nhà trường

I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN

 1. Phát triển phù hợp với chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển kinh tế- xã hội, giáo dục, khoa học và công nghệ của đất nước, Chiến lược phát triển chung của Đại học Quốc gia Hà Nội.
 2. Trở thành một trung tâm quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài trên các lĩnh vực khoa học công nghệ tiên tiến của cá nhân và khu vực.
 3. Nghiên cứu và phát triển các công nghệ cao, công nghệ liên ngành, các sản phẩm ứng dụng dựa trên nền tảng khoa học cơ bản và công nghệ tiên tiến của thế giới
 4. Hướng đến phát triển giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học vị nhân sinh, là nguồn cung ứng nhân lực chất lượng cao và tri thức khoa học công nghệ quan trọng phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững kinh tế xã hội của đất nước

II. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

 Mục tiêu chung

Trở thành trường đại học nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học và ứng dụng công nghệ hàng đầu của Việt Nam, đạt các tiêu chí cơ bản của đại học nghiên cứu tiên tiến của Châu Á, trong đó có một số lĩnh vực, ngành và chuyên ngành đạt chuẩn mực trình độ quốc tế, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Mục tiêu cụ thể

 • Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế và xã hội tri thức của đất nước
 • Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước
 • Phát triển môi trường đại học chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Đào tạo

 • Duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo, gắn chặt nội dung đào tạo với nhu cầu xã hội, đảm bảo khả năng có việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp.
 • Phát triển ngành, chuyên ngành đào tạo của Trường một cách linh hoạt, phù hợp với quy hoạch đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội và xu hướng phát triển của xã hội trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; chú trọng đào tạo tài năng, chất lượng cao.
 • Đa dạng hóa các loại hình đào tạo theo hướng xã hội hóa nhằm một mặt đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội, mặt khác khai thác một cách hiệu quả tiềm năng phát triển của Trường (đào tạo liên kết quốc tế, đào tạo ngắn hạn, đào tạo theo đặt hàng của nhà tuyển dụng…).

Khoa học và công nghệ

 • Quy hoạch hệ thống các phòng thí nghiệm và đầu tư cơ sở hạ tầng gắn với nhóm nghiên cứu mạnh và nhóm sản phẩm khoa học công nghệ trọng điểm.
 • Tập trung phát triển một số sản phẩm khoa học có tầm ảnh hưởng cao (sản phẩm quốc gia) nhằm khẳng định vị thế và tạo đà phát triển.
 • Xúc tiến thành lập phòng thí nghiệm hợp tác quốc tế nhằm gia tăng tiềm lực khoa học công nghệ và nhanh chóng tiếp cận trình độ quốc tế.
 • Thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ để thực hiện các hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ, phối hợp phát triển sản phẩm ứng dụng, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp của cán bộ và sinh viên; thúc đẩy các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ (phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích).

Tổ chức, đội ngũ và quản trị đại học

 • Triển khai đồng bộ hệ thống quản trị đại học nhằm phát triển Trường Đại học Công nghệ theo mô hình đại học số hóa hiện đại.
 • Phát triển đội ngũ cán bộ có trình độcao và chuyên nghiệp, phù hợp với quy mô đào tạo và nghiên cứu của Trường.
 • Từng bước triển khai mô hình tự chủ đại học phù hợp với mô hình, điều kiện và lộ trình của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hội nhập quốc tế

 • Nâng cao mức độ quốc tế hóa các chương trình đào tạo, đặc biệt là những chương trình đào tạo chất lượng cao; thu hút sinh viên quốc tế tới học tập, nghiên cứu tại Trường.
 • Tăng cường kết nối với các hoạt động khoa học và công nghệ quốc tế, thu hút chuyên gia nước ngoài đến thỉnh giảng và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển các nhóm nghiên cứu, phòng thí nghiệm phối hợp với nước ngoài nhằm gia tăng tiềm lực khoa học và công nghệ của Trường.

IV. CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN

 • Hoàn thiện mô hình tổ chức và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trình độ cao
 • Gia tăng, đa dạng hóa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực
 • Nâng cao hiệu quả các hoạt động hợp tác phát triển
 • Đổi mới quản trị đại học
 • Chú trọng tăng cường cơ sở vật chất nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy và nghiên cứu, nhanh chóng xây dựng cơ sở tại Hòa Lạc.

Chính sách đảm bảo chất lượng

+ Tiếp tục đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao bao gồm các giảng viên và đội ngũ cán bộ hỗ trợ có trách nhiệm, uy tín, và chuyên nghiệp.

+ Xây dựng một hệ thống quản trị dựa trên mô hình đại học số hóa để phát triển Nhà trường.

+ Nâng cao và phát triển hơn nữa chất lượng của Nhà trường; tập trung phát triển chất lượng các hoạt động khoa học công nghệ và đào tạo; Xây dựng tinh thần phục vụ; thói quen làm việc theo các quy trình và tiêu chuẩn của ISO trong các lĩnh vực; Cam kết đảm bảo chất lượng các kết quả của Nhà trường.

+ Đầu tư trang thiết bị và cơ sở vật chất để đảm bảo tính hiện đại và cập nhật liên tục; Đảm bảo trang thiết bị và cơ sở vật chất ngày càng hoàn thiện, chuyên sâu và kịp thời để vận hành các hoạt động đào tạo và khoa học công nghệ.

+ Tăng cường hợp các mối quan hệ và hợp tác quốc tế để trao đổi kinh nghiệm quản lý; cập nhật các vấn đề thời sự trong đào tạo, khoa học công nghệ; và chuyển giao tri thức.

+ Cải tiến chất lượng các hoạt động của Nhà trường kịp thời, và liên tục để đạt các tiêu chuẩn quốc tế trong tất cả các lĩnh vực.

+ Các chương trình đào tạo được kiểm định bởi các tổ chức kiểm định uy tín trên thế giới.